Search
۱۳۹۷-۰۵-۲۷
  • :
  • :

معماری نرم افزار چابک

معماری نرم افزار چابک

چکیده :
وجود یک روش توسعه مناسب برای یک پروژه ی نرم افزاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دهه های اخیر تلاشهای متنوعی برای رسیدن به یک روش توسعه خاص که توان پشتیبانی از انواع محیطهای توسعه را داشته باشد، صورت پذیرفته است. اما محیطهای توسعه مختلف، ویژگیهای متفاوتی دارند که ارائه ی روش توسعه ای که تمام آنها را پوشش دهد، تا حدودی دشوار میشود. برای همین موضوع روش توسعه های توسعه برای محیطهای با شرایط خاص ارائه میشوند [۲۴].
روشهای طرح رانه و روشهای چابک دو سبک از روشهای توسعه هستند که محیطهای توسعه متفاوتی را مخاطب قرار میدهند و تقریبا در محیطهای مربوطه شان موفق هستند. اما محیطهایی نیز وجود دارند که تلفیقی از ویژگیهای این محیطها را شامل میشوند و روش توسعه مناسبی برای آنها گزارش نشده است. در کنار این موضوع، هر دوی روشهای توسعه طرح رانه و چابک ضعف هایی دارند و به تبع آن برخی از فاکتورهای اساسی یک پروژه ی نرم افزاری را در نظر نمیگیرند. از دیدگاه Beck این چهار فاکتور کیفیت، زمان، بودجه و حوزه مسئله هستند. در این سمینار در پی بررسی روشهای توسعه ای برای برآوردن این فاکتورها خواهیم بود.
در فصل اول، فاکتورهای محیطی پروژه را بررسی کنیم. به چرخه معماری نرم افزار در فصل دوم پرداخته میشود. روشهای چابک در فصل سوم تشریح میشوند و فصل چهارم در برگیرنده ی تلفیق روشهای چابک و معماری میباشد.

نویسنده : امیرعزیم شریف لو
منبع :دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی کمیته فنی معماری اطلاعات
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *