Search
۱۴۰۱-۱۱-۱۵
  • :
  • :

بررسی میزان استفاده نرم‌‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران از ویژگی‌های نظام‌های خبره در بازیابی اطلاعات

بررسی میزان استفاده نرم‌‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران از ویژگی‌های نظام‌های خبره در بازیابی اطلاعات

چکیده:
هدف پژوهش حاضر تعیین میزان استفاده نرم افزار های کتابخانه دیجیتالی ایران از ویژگیهای نظام خبره دربازیابی اطلاعات است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش ارزیابانه و با استفاده از سیاهه وارسی محقق ساخته در چهار ویژگی نظام های خبره دربازیابی اطلاعات (شامل ابزارهای بازیابی اطلاعات، رابط کاربر، پایگاه های اطلاعاتی (دانش) و راهکارهای مورد استفاده برای راهنمایی بیشتر کاربران) و متشکل از ۶۶ معیار صورت گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ۵ نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی (پارس آذرخش، پیام مشرق، پروان پژوه، نوسا و پاپیروس) بود. وضعیت نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی مورد مطالعه از نظر ابزارهای بازیابی اطلاعات پایین‌تر از متوسط، در رابطه با پایگاه اطلاعاتی(دانش) متوسط و از نظر رابط کاربر بیش از متوسط بود. همچنین در رابطه با راهنمایی بیشتر کاربران نتایج نشان داد که تاکید بیشتر بر ویژگی های برگرفته از نرم افزارهای معمول در زمینه ارائه خدمات اطلاعاتی است و به مباحث تخصصی در این زمینه کمتر توجه شده است. آزمون فرضیه پژوهش نیز نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین میزان بهره‌گیری از ویژگی‌های کلی نظام خبره و وضعیت فعلی نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران وجود دارد. این پژوهش همچنین ضمن تهیه سیاهه وارسی در زمینه موضوع پژوهش حاضر،این امکان را فراهم آورده است تا طراحان و برنامه نویسان نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی بتوانند ضمن برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت این عرصه، با معیارها و مولفه های موجود در این زمینه و درجه اهمیت هر یک از آنها بهتر آشنا شده و در طراحی و تولید آینده خود از آنها بهره گیرند.

نویسندگان: فرزاد شهبازی ، یعقوب نوروزی ، مهدی علیپور حافظی
جهت دریافت فایل pdf کامل مقاله اینجا کلیک فرمائید.
منبع: پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *