Search
۱۳۹۷-۱۱-۰۲
  • :
  • :

معماری سرویس گرا غنی شده با معنا

معماری سرویس گرا غنی شده با معنا

چکیده
معماری سرویسگرا در ابتدای حیات خودش اسـت. از سـال ۱۹۹۹ کـه سـه شـرکت Microsoft ،IBM و SUN معمـاری سرویسگرا بر اساس سرویسهای وب معرفی نمودند، تحقیقات وسیع و توسعههای بسیاری بر اساس این موضوع انجام پذیرفته است. پیشرفتهای چشمگیری در مورد چالشهای مربوط مهندسی و نحو معماری سرویسگرا حاصـل شـده و در حـال ادامـه است. روند یکسوی این رشد منجر به پدید آمدن شکافهایی در میان فناوری چون معماری سرویسگرا گردید است. در این گزارش قصد داریم تا یکی از شکافهای مهم معماری سرویسگرا یعنی شکاف معنـایی در معمـاری سـرویسگـرا را مورد توجه قرار دهیم و راهحلهای فعلی را معرفی نماییم. هدف از پوشـاندن شـکاف معنـایی مـذکور معنـیدار و پویـا نمـودن فعالیتهای موجود در معماریهای سرویسگرا از قبیل کشف، ترکیب و کنار همچینی، یکپارچهسازی و تطبیقپذیری میباشد. در حقیقت انگیزه ظهور «معماری سرویسگرا، غنی شده با معنا» جایدهی معنا در بطن معماری سرویسگرا میباشد تا از ایـن طریق قابلیتهای نهفته این فناوری را محقق سازد. پویا سازی فعالیتها به کمک معماری سرویسگرا این امکان را ایجاد مینماید تا بسیاری از مسائلی که امروزه باید با تلاش زیاد توسط انسانها برطرف میشوند به صورت خورکار قابل حل باشند. برای روشنتر شدن مطلـب فـردی را تصـور کنیـد کـه میخواهد کلیه سفرهای خود را برای شرکت در یک کنفرانس تنظیم نماید. بدین منظور او میبایست به صـورت دسـتی کلیـه سرویسهای مربوطه را یافته و آنها را ترکیب نماید و در نهایت از صحت و درستی تعامل بین آنها اطمینان کسب کنـد. ایـن کار شاید در مقیاس کوچک نه چندان دشوار به نظر برسد اما در دنیای واقعی کـه شـبکه جهـانی اینترنـت شـامل میلیـونهـا سرویس هستند بسیار مشکلساز و بعضاً غیر ممکن خواهد بود. بنابراین پرداختن به موضوع پرمایه سازی معماری سرویسگـرا از نظر معنایی گامی در جهت حل بسیار از مسائل مطرح در حوزه خدمات مبتنی بر اینترنت (وب) میباشد.

نویسنده : امیرسجاد صفاریان
منبع :دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی کمیته فنی معماری اطلاعات
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *